ประกาศ มาตรการด้านความโปร่งใส จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2020 เวลา 03:27

ประกาศฯ เจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
LAST_UPDATED2