ตรวจประวัติของผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท พิมพ์
เขียนโดย นางปุณยนุช เข็มทอง   
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 08:26

kkการตรวจประวัติของผู้ขอรับการบรรพชาอุปมบท

ขั้นตอนการดำเนินการก่อนบรรพชาอุปสมบท

โฆลดเอกสาร

หนังสือ แจ้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

โหลดเอกสาร
มติมหาเถรสมาคม

แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติ

โทร 034-564280034 / โทร 034-564282

LAST_UPDATED2