รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุน มกราคม 2562 พิมพ์
เขียนโดย นางปุณยนุช เข็มทอง   
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 05:58

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 9 ประโยค และพระเลขานุการ(ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดกาญจนบุรี )62/01

 

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ค่าจัดการเรียนการสอน และค่าภัตตาหาร) ธันวาคม 2561.. 62/03


รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ค่าตอบแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และครูสอนภาษาบาลี) ธันวาคม 2561 62/03


รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ธันวาคม 2561 62/03


รายงานงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  งวดที่1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

LAST_UPDATED2