ประกาศตั้งวัดพุใหญ่เจริญธรรม พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันอังคารที่ 10 พฤษจิกายน 2015 เวลา 06:35

ประกาศ ตั้งวัดพุใหญ่เจริญธรรม อาศัยความตามข้อ 4

แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และด้วยความ

เห็นชอบของมหาเถรสมาคม ประกาศ ณ วันที่ 30

กันยายน พ.ศ. 2558...........หนังสือประกาศ.........ทะเบียนวัด..........


LAST_UPDATED2