ประกาศ เรื่อง ตั้งวัดถ้ำศรีสรรเพชญ พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 07:30

ประกาศ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา อาศัยความตาม

ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕o๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕o๕ และด้วยควาใเห็นชอบของ

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอประกาศ

ตั้งวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า. วัดถ้ำศรีสรรเพชญ ..ทะเบียนวัด2558..หนังสือตั้งวัด..


LAST_UPDATED2